Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus urbans d'Eivissa i Formentera

Revisió de març de 2001
Eivissa i Formentera
Aprovat definitivament mitjançant Decret 46/2001, de 30 de març
(BOIB nº 45 de 14 d'abril de 2000)
Govern de les Illes Balears